skip to Main Content
info@jcbloemstichting.nl

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting. Instellingen die door de belastingdienst als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

In dit deel van de website vindt u de volgende zaken:
1. De ANBI-informatie
2. Beleidsplan van de stichting
3. De beleidsrijke begroting voor 2023
4. De balans van de stichting

 

 1. De ANBI-informatie
    de naam: STICHTING MR. J.C. BLOEM-POEZIEPRIJS;
    het RSIN dan wel het fiscaal nummer: 8136.77.543;
    Stichting MR.J.C.Bloem-Poëzieprijs

  Nieuwe Gagels 8

  8332 KC Steenwijk

  Tel. 06 404 09 929

  info@jcbloemstichting.nl

    Doelstelling

  Het doel van de Stichting is primair het organiseren van de uitreiking van de tweejaarlijkse prijs. Enerzijds om aankomende dichters in hun werk te stimuleren en anderzijds om de (literaire) nalatenschap van de dichter Bloem onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen.

  Daarnaast worden, soms in samenwerking met andere instellingen, diverse activiteiten ontplooid tijdens de lustra van het sterfjaar van Bloem, dichtersmiddagen georganiseerd en wordt gezocht naar vormen om scholieren te interesseren voor poëzie in het algemeen en die van Bloem in het bijzonder.

    de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

  –     de doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling; zie beleidsplan 2018-2028

  –     op welke wijze de inkomsten worden verkregen en hoe het vermogen wordt beheerd en besteed;

  Het vermogen van de stichting, verkregen uit vriendenbijdragen, schenkingen, donaties en subsidies wordt besteed op grond van de begroting zoals die door het bestuur is vastgesteld. Het streven is om in de komende periode met een meerjarenbegroting (5 jaren) te gaan werken. Op dit moment wordt deze begroting van de jaren 2024-2029 voorbereid

    de bestuurssamenstelling: de functies en de namen van de bestuurders

  De huidige samenstelling van het bestuur is:

  – de heer Th. M. van de Bles (voorzitter)

  – de heer A. Gritter (secretaris);

  – de heer P.A.M. van Knippenberg (penningmeester);

  – mevrouw W. Aukes (lid);

    het beloningsbeleid:

  Op grond van de gewijzigde Statuten vastgesteld d.d. 11 november 2018 kunnen alle bestuurders van de Stichting een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

    een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en);

  Overzicht van de activiteiten uitgevoerd in het jaar 2023, conform de begroting.

  ·        Bloembericht, maandelijkse nieuwsbrief, 12 afleveringen

  ·        Website jcbloemstichting.nl , doorlopend

  ·        Poëzieprojecten met het voortgezet onderwijs, RSG Steenwijk, doorlopend

  ·        Bundel ‘Beste meneer Bloem’, gebundelde speciaal voor de prijsuitreiking geschreven gedichten geïnspireerd door het werk van J. C. Bloem

  ·        Deelname Schrijversfestival Steenwijk, lezing en voordracht met de dichter Iduna Paalman, 28 maart

  ·        Prijsuitreiking Mr. J.C. Bloem-poëzieprijs 2023, aanmelding bundels, selectie door de jury, bepalen van de winnaar, organiseren van de prijsuitreiking op 7 mei

  ·        Dichtersmiddag op Buitengoed Fredeshiem met de dichter Ingmar Heytze, zondagmiddag 12 november

    de balans en staat van baten en lasten met toelichting. Niet actief wervende instellingen en kerkgenootschappen hoeven slechts de staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting te publiceren;

  Bijgevoegd de balans en de beleidsrijke begroting 2023.

   

2. Het beleidsplan van de stichting

BELEIDSPLAN 2018 – 2028

Inleiding
De dichter mr. J.C. Bloem (1887-1966) is één van de meest belangrijke dichters van het Nederlands taalgebied. Ondanks dat hij meer dan 50 jaar geleden is overleden, wordt zijn oeuvre nog steeds veel gelezen. Zijn graf op de dodenakker bij de kerk in Paasloo (gemeente Steenwijkerland) wordt jaarlijks nog door honderden mensen bezocht. Recentelijk is zijn verzameld werk opnieuw uitgegeven.

Op de 35e sterfdag van Bloem in 2001 is een herdenkingsbijeenkomst gehouden in Het Binnenhof in Paasloo. De enorme belangstelling voor deze bijeenkomst was voor de organiserende werkgroep aanleiding om de gemeente Steenwijkerland voor te stellen om tweejaarlijks een prijs uit te reiken aan een dichter of dichteres die zijn of haar tweede bundel heeft gepubliceerd. De gemeente heeft dit voorstel omarmd en sinds 2003 wordt de Mr. J.C. Bloempoëzieprijs ter grootte van 2.500,00 Euro uitgereikt. Het bestuur van de onder andere daarvoor in het leven geroepen Stichting Mr. J.C Bloem-Poëzieprijs organiseert deze prijsuitreiking.

Doel
Het doel van de Stichting is primair het organiseren van de uitreiking van de tweejaarlijkse prijs. Enerzijds om aankomende dichters in hun werk te stimuleren en anderzijds om de (literaire) nalatenschap van de dichter Bloem onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen.

Daarnaast worden, soms in samenwerking met andere instellingen, diverse activiteiten ontplooid tijdens de lustra van het sterfjaar van Bloem, dichtersmiddagen georganiseerd en wordt gezocht naar vormen om scholieren te interesseren voor poëzie in het algemeen en die van Bloem in het bijzonder.

Bestuur

Statutair bestaat het bestuur van de stichting uit een aantal leden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

– de heer Th. M. van de Bles (voorzitter)

– de heer A. Gritter (secretaris);

– de heer P.A.M. van Knippenberg (penningmeester);

– mevrouw W. Aukes (lid);

Financien
De Stichting ontvangt van de gemeente Steenwijkerland een tweejaarlijkse subsidie ter grootte van 1.500,00 Euro, voor de organisatie van de uitreiking van de prijs. De jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van Bloem, waarover onderstaand meer, genereren een jaarlijkse bijdrage van ca. 1.250,00 Euro.

Waar mogelijk wordt een beroep op andere subsidiegevers als de Stichting Bercoop Fonds, Prins Bernard fonds, het Lira e.d.

Voor bijzondere, eenmalige activiteiten, wordt ook een beroep gedaan op diverse subsidiegevers.

De uitgaven van de stichting hebben met name betrekking op de uitreiking van de prijs. Hieronder vallen de kosten voor de leden van de jury (in totaal 1.250,00 Euro), de kosten van (maximaal) vijf genomineerden (in totaal 1.500,00 Euro (excl. reiskosten), muzikale omlijsting en diverse kleine uitgaven voor b.v. bloemen en flessen wijn.

De huurkosten van de locatie waar de prijsuitreiking wordt gehouden en de kosten van de catering, worden door de gemeente Steenwijkerland betaald.

Vrienden
De Stichting Mr. J.C. Bloem-Poëzieprijs kent sinds een aantal jaren een kring van vrienden; deze vrienden ondersteunen de activiteiten van de Stichting, enerzijds door het jaarlijks doneren van een vriendenbijdrage van € 20,00 en anderzijds door het actief deelnemen aan deze activiteiten. Het aantal vrienden is op dit moment (december 2023) 96.

De vrienden ontvangen maandelijks Bloembericht, de nieuwsbrief van de stichting. Naast artikelen over/rond J.C. Bloem staat hier ook alle informatie over de prijsuitreiking, de genomineerden en de activiteiten die de stichting organiseert

Automatisering

De Stichting beschikt over een eigen website: www.jcbloemstichting.nl De site geeft een kort overzicht van het leven van de dichter Bloem en geeft informatie over actualiteiten, data van o.a. prijsuitreikingen, bijzondere gebeurtenissen e.d. De site wordt regelmatig geactualiseerd. Ook wordt de site, naast Bloembericht, gebruikt voor communicatie met de vrienden en pers.

BELONINGSBELEID 2018 – 2028

Op grond van de gewijzigde Statuten vastgesteld d.d. 11 november 2018 kunnen alle bestuurders van de Stichting een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN NUMMER

Het RSIN nummer van de Stichting is: 813677543

 

 

3. Beleidsrijke begroting

Beleidsrijke begroting 2023 Stichting Mr. J.C. Bloem-poëzieprijs

Geplande activiteiten/uitgaven

Ilona Paalman, maart 2023 Schrijversfestival,
Kosten dichter                                                                           600,-
Cateringkosten en zaal                                                             400
60 bezoekers, a 7,50                                                                 450
Totaal                                                                             minus   550,–

Prijsuitreiking 2023
Jury-kosten                                                                                  1500,-
Vergoeding aanwezigheid 3 genomineerde dichters           1050,-
Moderatie-kosten; interviews dichter                                      500,-
Muzikale omlijsting                                                                      500,-
Lokatiekosten                                                                                500,-
Catering (100 aanwezigen, lunch dichters/jury)                 1000,–
Totaal                                                                             minus    5050,–

Geen entree-gelden, gratis toegankelijk

Educatieactiviteiten RSG
Ondersteuning bij: poëzie-wedstrijd; poëzie-lessen;
poëzieprijsvraag; uitgave poëziebundel                                p.m.

geen inkomsten bij deze activiteit.
We hebben de ambitie om educatieve programma’s en talent stimulatie programma’s door te ontwikkelen

Dichtersmiddag najaar Ingmar Heytze 2023
Kosten dichter(s) en interview                                               1500,–
80 bezoekers a 7,50                                                                    600,–
Totaal                                                              minus                   900,–

Bestuurskosten                                                                            vrijwillig
Website en Bloembericht, hosting en onderhoud             500

Poëzie-activiteit met de openbare bibliotheek
Troubadour-dichter optreden                                                 p.m.
Bijdrage bibliotheek                                                                   p.m.
Totaal                                                                                            p.m.

Productie samen met theater De Meenthe,
theater-muzikale productie, regio-productie                      pm

Video-productie over de dichter Bloem
Voorbereidingskosten                                                               p.m.

Toeristische activiteiten
Wandeltocht/fietstocht Bloem
Bestaande informatie en uitvoering nalopen en updaten.
Kosten                                                                                           p.m.

Deelname museum-invulling Steenwijkerland
Een eerste overleg heeft plaatsgevonden.
Kosten                                                                                           p.m.

 

Inkomsten van de stichting

Bundel Beste meneer Bloem, Verkoop van de bundel, (€5,– vergoeding voor de stichting per bundel,
€ 2,50 bij verkoop aan vrienden)                                           200,–

Bijdrage vrienden                                                                       1500,–

Subsidies                                                                                       5000,-  

6700,–

Getotaliseerd:

Uitgaven totaal € 7000,-

Inkomsten totaal € 6700,–

4. Balans

Stichting Mr. J.C. Bloem-poëzieprijs
Balans 2023
beginsaldo 2023 € 1.769,27
inkomsten € 6.700 uitgaven € 7.000
resultaat 31-12-2023 € 1.469,27 (prognose)
Back To Top