skip to Main Content
info@jcbloemstichting.nl

Inleiding

De dichter mr. J.C. Bloem (1887-1966) is één van de meest belangrijke dichters van het Nederlands taalgebied. Ondanks dat hij meer dan 50 jaar geleden is overleden, wordt zijn oeuvre nog steeds veel gelezen. Zijn graf op de dodenakker bij de kerk in Paasloo (gemeente Steenwijkerland) wordt jaarlijks nog door honderden mensen bezocht. Recentelijk is zijn verzameld werk opnieuw uitgegeven.

Op de 35e sterfdag van Bloem in 2001 is een herdenkingsbijeenkomst gehouden in Het Binnenhof in Paasloo. De enorme belangstelling voor deze bijeenkomst was voor de organiserende werkgroep aanleiding om de gemeente Steenwijkerland voor te stellen om tweejaarlijks een prijs uit te reiken aan een dichter of dichteres die zijn of haar tweede bundel heeft gepubliceerd. De gemeente heeft dit voorstel omarmd en sinds 2003 wordt de Mr. J.C. Bloempoëzieprijs ter grootte van 2.500,00 Euro uitgereikt. Het bestuur van de onder andere daarvoor in het leven geroepen Stichting Mr. J.C Bloem-Poëzieprijs organiseert deze prijsuitreiking.

Doel

Het doel van de Stichting is primair het organiseren van de uitreiking van de tweejaarlijkse prijs. Enerzijds om aankomende dichters in hun werk te stimuleren en anderzijds om de (literaire) nalatenschap van de dichter Bloem onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen.

Daarnaast worden, soms in samenwerking met andere instellingen, diverse activiteiten ontplooid tijdens de lustra van het sterfjaar van Bloem, dichtersmiddagen georganiseerd en wordt gezocht naar vormen om scholieren te interesseren voor poëzie in het algemeen en die van Bloem in het bijzonder.

Bestuur

Statutair bestaat het bestuur van de stichting uit een aantal leden, een voorzitter, een secretaries en een penningmeester.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

– de heer mr. C. Duine (voorzitter);

– de heer A. Gritter (secretaris);

– mevrouw J. van Knippenberg (penningmeester);

– mevrouw A. van Dam (lid);

– de heer Th. M. van de Bles (lid).

Financien

De Stichting ontvangt van de gemeente Steenwijkerland een tweejaarlijkse subsidie ter grootte van 1.500,00 Euro, voor de organisatie van de uitreiking van de prijs. De jaarlijkse bijdragen van de Vrienden van Bloem, waarover onderstaand meer, genereren een jaarlijkse bijdrage van ca. 1.250,00 Euro.

Waar mogelijk wordt een beroep op andere subsidiegevers als de Stichting Bercoop Fonds,

Prins Bernard fonds, het Lira e.d.

Voor bijzondere, eenmalige activiteiten, wordt ook een beroep gedaan op diverse subsidiegevers.

De uitgaven van de stichting hebben met name betrekking op de uitreiking van de prijs. Hieronder vallen de kosten voor de leden van de jury (in totaal 1.250,00 Euro), de kosten van (maximaal) vijf genomineerden (in totaal 1.500,00 Euro (excl. reiskosten), muzikale omlijsting en diverse kleine uitgaven voor b.v. bloemen en flessen wijn.

De huurkosten van de locatie waar de prijsuitreiking wordt gehouden en de kosten van de catering, worden door de gemeente Steenwijkerland betaald.

Vrienden

De Stichting Mr. J.C. Bloem-Poëzieprijs kent sinds een aantal jaren een kring van vrienden; deze vrienden ondersteunen de activiteiten van de Stichting, enerzijds door het jaarlijks doneren van een vriendenbijdrage van € 20,00 en anderzijds door het actief deelnemen aan deze activiteiten. Het aantal vrienden is op dit moment (augustus 2018) 60.

De vrienden worden twee maal per jaar geïnformeerd over de activiteiten die de Stichting ontplooid, de namen van de genomineerden en wetenswaardigheden rondom Bloem. Voorafgaand aan de prijsuitreiking worden de vrienden uitgenodigd om kennis te maken met de genomineerden en de leden van de jury.

Automatisering

De Stichting beschikt overeen eigen website: www.jcbloemstichting.nl De site geeft een kort overzicht van het leven van de dichter Bloem en geeft informatie over actualiteiten, data van o.a. prijsuitreikingen, bijzondere gebeurtenissen e.d. De site wordt regelmatig geactualiseerd. Ook wordt de site gebruikt voor communicatie met de vrienden en pers.

BELONINGSBELEID 2018 – 2028

Op grond van de gewijzigde Statuten vastgesteld d.d. 11 november 2018 kunnen alle bestuurders van de Stichting een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN NUMMER

Het RSIN nummer van de Stichting is: 813677543

Back To Top